جواب کامل بازی کلماتیک مرشد

(1تا200)


دانلود بازی کلماتیک مرشدلیست پاسخ ها

 • 1. شل , شغل
 • 2. پیر , پر
 • 3. صلح , حل
 • 4. باد , ادب
 • 5. خاک , کاخ
 • 6. ورق , قو , رو
 • 7. گبر , برگ , رگ
 • 8. خرس , سرخ , سر , خر , رس , رخ
 • 9. میخ , خم , یخ
 • 10. مکر , کمر , رک
 • 11. چکمه , مکه
 • 12. کیف , کثیف
 • 13. سرعت , ترس
 • 14. پلیس , پیس , سیل
 • 15. جهان , اهن
 • 16. جبر , برنج , برج , رنج
 • 17. بکر , برم , مرکب
 • 18. قاتل , تقلا
 • 19. کین , نیک , عینک
 • 20. شکم , مشت , تمشک , مشک
 • 21. پلنگ , لگن , لنگ
 • 22. نشاظ , شان , شنا
 • 23. داس , سودا , سود , سواد
 • 24. تماس , ماست , تاس , مست , اسم
 • 25. بلوط , طول , لبو
 • 26. ترمز , متر , رمز
 • 27. شفا , خفاش , فاش , شاخ
 • 28. تار , رخت , خار , اختر
 • 29. کما , مات , کام , متکا , ماکت
 • 30. جنگل , لجن , گنج , لنج , جنگ
 • 31. زغال , غاز , زاغ , غزال
 • 32. سرمه , مهر , رسم , رمه , همسر , سهم
 • 33. پرده , پره , رده , پدر , هدر
 • 34. خروس , سرو , خسرو , رسوخ
 • 35. صوت , تور , صورت , تصور
 • 36. بلا , بوم , آلبوم , بالا
 • 37. عمه , عجز , مزه , معجزه , جمعه , جمع
 • 38. جانور , نور , جان , وان , روان , نوار , جارو
 • 39. وال , تاب , ولت , تابلو , تاول
 • 40. آسیاب , اسب , آبی , سیب , آسیا , آسیب
 • 41. مانتو , تومان , توان , امت , تمنا , وانت , ناو
 • 42. طیف , لطیف , لطف , طفل
 • 43. باغ , چاه , باغچه , بچه
 • 44. انجیر , نجار , آرنج , رایج , جاری , جریان , ناجی
 • 45. قیف , فرق , رفیق , فقیر
 • 46. سالن , سلطان , طلا , طاس , سطل , اطلس , نسل
 • 47. لگد , گود , گول , گلو , گودال , گاو , الگو
 • 48. تجارت , تاجر , اجرت , آجر , تاج , جرات
 • 49. پارچه , پارچ , چاره , پاچه
 • 50. زانو , شنا , نوازش , ناز , ورزش
 • 51. روز , زور , پرواز , پارو , پور , آرزو
 • 52. یخچال , خال , خالی , خیال , چای , ایل
 • 53. خدا , داد , خرداد , خرد , رخداد , درد
 • 54. خبر , بخت , خیر , تخیر , تبر , رخت , تخریب
 • 55. چنگال , چال , چنگ , انگل
 • 56. کلوخ , کشو , شکل , خوشکل
 • 57. شیر , ریش , شیراز , شیار , ارزش
 • 58. لاک , کلاس , کال , ساکت , کسالت , اسکلت , اتل
 • 59. پشه , شانه , شاه , پهن , پناه , پاشنه
 • 60. زیتون , تیز , وزن , یوز , زینت , نیت , ونیز
 • 61. کچل , چاک , کالا , کلاچ , چالاک
 • 62. عقرب , عقب , عرق , برق
 • 63. مار , شرم , ماشه , شماره , شما , اهرم , ارشه
 • 64. حوری , روح , روحیه , ریه , وحی
 • 65. نوک , کارون , کنار , نوکر , نکو , راکون
 • 66. کوتاه , هوا , کوه , کاهو , اهو
 • 67. جلاد , جدل , جدا , جلد , جلا , اجل , جدال
 • 68. بستنی , بیست , تنیس , نسب , نسبت , بست , سنت
 • 69. دعا , عار , عطا , رعد , عطر , عطارد , عطار
 • 70. ارش , عرش , عشایر , شاعر , شعار , رای
 • 71. تفاوت , وفات , فوت , افت , تفت , توت , فتوا
 • 72. حال , اسلحه , ساحل , سال
 • 73. ابزار , ابراز , زار , باز , راز , بارز , بازار , آزار
 • 74. قبیله , لیقه , لبه , قلب , لقب , قبله , قلیه
 • 75. لایق , یال , قالی , ییلاق
 • 76. الو , بیل , لوبیا , ویلا
 • 77. شکلات , شال , تلاش , الک , کلت , تشک , اشک
 • 78. طالب , طبل , باطل , طالبی , طلب
 • 79. تهران , ترانه , هنر , نهر , نهار , رهن , تنها
 • 80. سکو , ساک , مسواک , واکس , ماسک
 • 81. نیمروز , مینو , نمور , نمو , نیرو , منور , نرم
 • 82. رگه , گره , هرگز , گرز
 • 83. نیل , لیگ , گیلان , یگان
 • 84. تاریک , راکت , کار , کارت , کتیرا , کتری , یکتا
 • 85. نهال , ناله , لانه , ناقل , نقل , نقاله
 • 86. کاسب , بوکس , سبک , سبو , کوبا , کابوس , کسب
 • 87. هنگ , انگ , هاگ , اهنگ , نگاه
 • 88. زمان , آزمون , وام , نما , نماز
 • 89. پرویز , پریز , پرز , زیپ
 • 90. علاقه , عاقل , عقل , قله , قلع , اهل , قعله
 • 91. شخصیت , شخص , تشخیص , شصت , شیخ
 • 92. فرم , فنر , ناف , فرمان , نفر , رمان , فنا
 • 93. باروت , ربات , وبا , تبر , ترب , باور , ابرو , اتو
 • 94. یاقوت , تقوا , قوت , قوا , وقت , قوی
 • 95. سیگار , ریگ , گاری , ارگ
 • 96. اواره , راه , اهورا , اره , اوا , رها
 • 97. سیمان , سینما , مینا , یاسمن , میان , نسیم , سیم , مسن
 • 98. زندگی , زین , زنگ , یزد , دیگ , دین
 • 99. رواج , جوراب , جواب , واجب , باج , وجب
 • 100. زباله , ابله , زابل , زال , بها , زبل , ازل
 • 101. طوفان , طواف , نوا , وطن
 • 102. قالب , قلاب , بقال , قبل , قابل
 • 103. خرگوش , خوش , گور , شوخ , خروش , گوش
 • 104. دیوار , رادیو , داور , اردو , یاور , راوی , رویا , دارو
 • 105. مساحت , حتما , تمساح , حاتم , مسح , سمت
 • 106. شلوار , شورا , شور , واشر , لواش , اول , روال , شولا
 • 107. کاشف , کفاش , شکاف , کفش , فاش , شفا
 • 108. جراحت , جراح , راحت , حراج , حاجت , حجت
 • 109. کدر , کارد , کبد , اردک , بارکد , رکاب
 • 110. لباس , ابلیس , سیلاب , سبا , یاس , سیل
 • 111. مروت , موتور , تومور , مترو , تورم , ترم
 • 112. پاک , پوشاک , کاوش , کوشا , شوک , کاش
 • 113. هجرت , جرم , ترجمه , مهتر , ترمه , هجر , همت , جهت
 • 114. بشقاب , قاب , بقا , قبا , شباب
 • 115. ورم , خرطوم , خطر , مور , مخروط
 • 116. کرمان , کمان , مکان , رکن , امن , کرم , نمک , ارم
 • 117. ماهر , ماه , هما , مهار , اهرام , ارام , امار
 • 118. بدرقه , قبر , قهر , برده
 • 119. حلزون , حزن , لوح , لنز , زحل , نوح , نزول , لحن
 • 120. عروسک , عکس , عروس , کور , سور , رکوع , وسع
 • 121. ریحان , حیا , حنا , ریا , یار , حیران
 • 122. قوچ , چاق , چاقو , قاچ
 • 123. تاخیر , خیار , اخرت , اخیر , خیر , اخر , خیرات , تاریخ
 • 124. جوانه , جوان , نجوا , نوه , هاون
 • 125. مرداب , دار , مربا , مدار , مادر , مبدا , مرد
 • 126. سنجاب , جناب , بنا , جنس , سنج , جناس , نساج
 • 127. دهل , دلمه , همدل , مدل , مهد
 • 128. وزارت , ترازو , وتر , تراز , ارز
 • 129. پاریس , پارس , پسر , پاس , سپر
 • 130. چرتکه , چرت , کره , چتر , ترک , چرک , تکه , چکه
 • 131. پیاله , لپه , پایه , پله , پیله , ایه
 • 132. ابرنگ , بانگ , نگار , رنگ , انبر , گران , ابر , ران
 • 133. فانوس , افسون , سونا , سنا , انس , نفس , مسن
 • 134. گونیا , گونی , واگن , یوگا , گویا , نای , یون , گوی
 • 135. دفن , فساد , اسفند , سند
 • 136. شیپور , رویش , یورش , پیرو , پویش , پرس
 • 137. اسلام , سلام , سالم , مال , لمس , الماس , املا , امسال
 • 138. یشم , نمایش , ماشین , منش , منشا , منشی
 • 139. دایره , دره , هادی , دریا , دهیار , دایه , دیه , ایده
 • 140. هوش , رشوه , شوهر , وهم , مشهور , شوره , هرم
 • 141. دانه , نامه , دهان , همدان , دامنه , ماده , ادم
 • 142. پنیر , چین , پرچین , پیچ , پنچر
 • 143. جایز , جالیز , لزج , لیز , اجیل
 • 144. اورست , روستا , راست , سوت , راس , رسوا , سوار , تراس
 • 145. درون , وارد , دوران , اروند , درنا , نادر , اردن , اوند
 • 146. پیت , توپ , پتو , تیپ , تیوپ , پوتین
 • 147. کلمه , ملکه , لکه , کله , کلم , ملک
 • 148. شاپرک , پارک , شاکر , شکر , شکار , پکر , شرک
 • 149. بغل , لغت , تیغ , تبلیغ , غیبت
 • 150. خازن , خانه , خزان , خزه , خزانه , خال
 • 151. صندوق , نقص , قصد , نقد , صدق , قند
 • 152. کبریت , تکبیر , تکبر , تبریک , تیک , ترکیب , برکت , کبیر
 • 153. قبر , قران , قرن , یراق , قناری , یرقان
 • 154. خاموش , خام , خشم , موش , شوم , شخم , اخم
 • 155. ارسطو , سطر , وسط , ساطور , طوس
 • 156. تربچه , بهتر , رتبه , بوته , چرب , تره
 • 157. کرسی , اسکی , سیرک , اکسیر , ساری , اسیر , ارسی , سیر
 • 158. خشنود , نخود , خشن , خون , دوش , خود
 • 159. دامن , نماد , مدرن , دما , درمان , نمد , دام , نادم
 • 160. سکونت , سکوت , کوسن , ستون , سکون , کسوت
 • 161. زرد , درز , زند , فرزند , فرد , فرز , رند
 • 162. گیلاس , گیس , گسل , لیس
 • 163. مهتاب , مته , تباه , بهت , همتا , اتم , ابهت
 • 164. ثروت , وراثت , وارث , اثر , ارث
 • 165. شاگرد , گرد , گشاد , شگرد , شاد , گردش , رشد , گدا
 • 166. مقارن , رقم , رمق , قمار , قمر , مقر , منقار
 • 167. کرگدن , کنگر , درنگ , کندر , گند , کند , درک , گردن
 • 168. کوچک , چکاوک , کوچ , چاک , کوک
 • 169. صدا , صفت , صدف , صفا , صف , تصادف
 • 170. غالب , لاغر , غربال , بالغ , اغل , غرب , غبار
 • 171. سرباز , بازرس , سراب , سبز , زبر , ساز
 • 172. روباه , بور , هار , بره , بهار , بار
 • 173. ترفند , تنفر , تندر , دفتر , نفرت , تند , نفت , ترد
 • 174. ادویه , یهود , هود , یاوه , هویدا , یاد
 • 175. رینگ , ننگ , نیرنگ , نگین
 • 176. نگارش , تراش , ناشر , تشت , گرانش , ترش , ارتش , انگشت , انگشتر
 • 177. نهال , پونه , پول , پلو , پهلو , پهلوان , پناه
 • 178. دشنام , دشمن , مانع , شمعدان , معدن , عمان , معاش
 • 179. چیستان , اتی , سنا , انس , چیتا , تنیس , استین , انیس
 • 180. سماق , قیام , ساقی , قیاس , سهام , مقیاس , مقایسه , سایه
 • 181. زرین , مسیر , زمین , سرزمین , میز , مرز , نسیم , مسری , سمن
 • 182. قرض , انقراض , ارض , قضا , انقضا
 • 183. چانه , پاچه , تپه , چاپ , پانچ , تپانچه , تنها
 • 184. فیروزه , وزیر , فریز , ویفر , فیوز , رفوزه , فوری , زیور
 • 185. اتمسفر , مسافرت , سفارت , مسافر , افسر , سفت , مسافت , رستم , فارس
 • 186. جوشکار , شکار , کاوش , کشو , جوش , جوک , جاروکش , روکش
 • 187. فلکه , کلاه , فلک , کلافه , کافه , هلاک , کفه , کاهل
 • 188. فرش , فیش , پرش , پرت , ترشی , شریف , پیشرفت , شیفت
 • 189. صعب , عصب , عیب , عاصی , عصیان , عصبانی , عناب , صنایع
 • 190. برکه , کاوه , دکه , کبر , کباده , کهربا , بدهکار , راکد
 • 191. سخت , خاکستر , ساکت , سرخک , خسارت , استخر , کرخت , خارک , تخس
 • 192. زاهدان , زنده , زهد , هند , اندازه , ازاده , دانا
 • 193. المان , اموال , امان , نام , ملوان , مولانا , املا , ناو , مونا
 • 194. باجناق , جناق , باج , جناب , جنب , نقاب , اجاق
 • 195. زاگرس , گراز , گاز , ساز , سازگار
 • 196. مهربان , برنامه , برهان , بهرام , مهران , بهمن , برنا , بام , مبنا
 • 197. ترسناک , تانکر , کنسرت , کارتن , تکان , سکان , سرنا , تانک , نارس
 • 198. جانشین , نشان , جشن , نشا , نان , نشانی , جنین
 • 199. فوتبال , بافت , فلوت , لاف , بوف , تلف , بلوف , تابلو
 • 200. خرمالو , خرما , لارو , خال , رمال , ملخ , ولرم , مورخ